Adatkezelési Tájékoztató

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Beontrips Kft. („Társaság”) gyűjt és kezel.
A Társaság neve: Beontrips Kft.
A Társaság címe:  8000 Székesfehérvár, Babér utca 1.
A Társaságot nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-288415 cégjegyzékszámon
A Társaság adószáma: 25480887-2-07
A Társaság weboldala: beontrips.com („Weboldal”)
A Társaság email címe: mail@beontrips.com
A Társaság telefonszáma: 0616777888

A Társaság adatkezelőként tevékenykedik, aminek értelmében a Társaság dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a Weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén:
Email: kapcsolat@beontrips.com
Telefon: 0616777888

 2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Amennyiben változtatunk ezen az adatkezelési tájékoztatón akkor az új változatot a weboldalunkon közzétesszük.  Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni Weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.  Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:
a.) Az Ön foglalásának feldolgozása érdekében, a következő adatokat gyűjtjük: az utas neve, címe, az útlevél vagy az állam által kiadott uniós nemzeti azonosító kártya száma, telefonszám, email és IP-cím.
b.) A tőlünk vásárolt szolgáltatások teljesítésére, a következő adatokat gyűjtjük: az utas neve, nemzetisége, neme, telefonszáma, email címe, különleges ellátással kapcsolatos igénye (különleges személyes adatok), járatának adatai, szállásának adatai, foglalási kódjai, születési dátuma, úti okmányainak adatai és bankszámlaszáma amennyiben az szükséges hogy törlés esetén visszafizetést tudjunk nyújtani.
c.) A weboldalunkon külső felekhez tartozó’ szolgáltatások vagy termékek vásárlásának megkönnyítésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az utas neve, nemzetisége, neme, telefonszáma, email címe, különleges ellátással kapcsolatos igénye, járatának adatai, foglalási kódja, születési dátuma, és úti okmányainak adatai.
d.) Az Önnel folytatott kommunikációra (például a járat fennakadása esetén) a következő adatokat gyűjtjük: név és elérhetőség, járatainak részletei, indulási és érkezési időpontok, utasok száma, foglalt szolgáltatások és szállások részletei. Rögzítjük továbbá a telefonszámot amin minket elér és a beszélgetésnek tartalmát és részleteit.
e.) Az  foglalás részleteire vonatkozó emlékeztetők küldésére a következő adatokat gyűjtjük és esetlegesen használjuk fel: az utasok neveit és elérhetőségeiket, az utazás indulási helyét és úti céljait, a járatok indulás és érkezés időpontjait, utasok számát, a kiválasztott szolgáltatásokat, és a lefoglalt szállás(ok) részleteit.
f.) Önnek szóló hírlevelek küldésére. Erre a célra a következő adatokat gyűjtjük: név és elérhetőség.
g.) Az Ön igényeire szabott ajánlatok küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, az Ön keresési előzményeire vonatkozó adatok, illetve előző foglalási adatok. A Társaság automatikusan gyűjt különböző technikai információkat Weboldala igénybe vételéről (IP címeket, belépési (login) adatokat, böngészők típusát, verzióját, időzóna beállításokat, böngésző plug-in típusokat, operációs rendszer és platform adatokat).
h.) Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében Önnel folytatott kommunikációra – ez a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség, illetve foglalási előzmények adatai.
i.) Adminisztratív és jogi célok támogatására, például a csalás megelőzésére szolgáló szűrésre, biztonsági és védelmi célokra. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: az utas neve, címe, telefonszáma, IP-címe, földrajzi adatai, foglalási és tranzakciós előzményei.
j.) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartására. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: bevándorlásügyi és vízummal kapcsolatos személyes adatok, számlázással kapcsolatos személyes adatok, a különleges segítséget igénylő személyekre vonatkozó adatok, ügyfélpanasz kezeléséhez szükséges kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos személyes adatok.

Különlegesen személyes adatok: Bizonyos esetekben a személyes adatok különleges kategóriáit, így az egészségi állapotra vonatkozó adatokat is kezelnünk kell (különlegesen személyes adatok), például amikor Ön különleges segítséget igényel egy járatra és/vagy a szállással kapcsolatban, vagy amikor biztonsági okokból a repülési alkalmasságáról tájékoztat minket (például, ha Ön állapotos, vagy az allergiája van). Az Ön különlegesen személyes adatainak kezeléséhez meg kell szereznünk az Ön kifejezett hozzájárulását, ellenkező esetben lehet, hogy nem tudjuk nyújtani a kért szolgáltatásokat.

5. A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonásának vagy megtagadásának következményei

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 4. a.) pontban felsorolt személyes adatokra az Általános Szolgáltatási Feltételek teljesítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához szükségünk van. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért személyes adatokat, akkor egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Ha Ön visszavonja, vagy nem adja meg a hozzájárulását a 4-es pontban említett különlegesen személyes adatok felhasználásához, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni biztosítani a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben nem lehetséges az esetlegesen már kifizetett díjak törlése vagy visszatérítése.

6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  •  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

Csak olyan személyek vagy szervezeteknek van hozzáférése és dolgoznak a 4-es fejezetben felsorolt személyes adatokkal vagy a különlegesen személyes adatokkal akiknek az a felelőssége a Társaságnál és a szolgáltatásunk nyújtása érdekében ez elengedhetetlen. Ezek a személyek az i) Ügyfélszolgálati manager(ek), célja a Társaság és utas közötti kapcsolattartás, az utazási szolgáltatások hiánytalan teljesítésének érdekében, ii) Operations manager, célja hogy a weboldal optimális és személyre szabott, illetve az adatkezelési és a foglalási rendszerek üzemszerű működését az biztosítsa, iii) Értékesítési és marketing manager(ek), céljuk a tőlünk vásárolt szolgáltatások biztosítása vagy harmadik személyek által biztosított termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának elősegítése.

8. Adatfeldolgozás és -továbbítás

A weboldalon kínált egyes szolgáltatások igénybe vételéhez személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban, amelyeket vagy közvetlenül Ön adott meg nekünk (vagy közvetítőnknek), vagy amelyeket mi gyűjtöttünk, amikor szolgáltatásainkat használta, illetve harmadik személyek szolgáltatásait megvásárolta a weboldalon.

Tevékenysége során a Társaság igénybe veheti különböző adatkezelők és külső szolgáltatók szolgáltatásait, hogy a Társaság nevében és az ő utasításai szerint konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó külső felek (címzettek) tudomására hozhatjuk az alábbiakban ismertetett célokból:
(i) külső szolgáltatók, akiknek a szolgáltatásait weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta,
(ii) légitársaságoknak és szállás üzemeltetőknek akiknek a szolgáltatását az velünk kötött utazási szerződés részeként megvásárolta,
(iii) hitelkártya-társaságok és fizetési szolgáltatók a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében;
(iv) a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző külső felek;
(v) egyéb külső felek, akikkel adatfeldolgozás érdekében működünk együtt;
(vi) külső felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;
(vi) kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében;
(vi) külső felek a telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtása érdekében. Ttelefonos ügyfélszolgálatunk a jelen Adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatait.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A Társaság a személyes adatait az alábbi táblázatban szereplő külső felek részére továbbíthatja a meghatározott feladat elvégzésének céljából:

 Az adatfeldolgozó Milyen személyes adatokhoz férhet hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez a Társaság részére)? Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Billbarter Hungária Zrt.

1205 Budapest, Kossuth Lajos 142/b, Magyarország

Cg. 01-10-047077

+36 96 528 096

A vevő számlázási adatai (név, cím) a vásárolt szolgáltatás megnevezése, és ára. Számla kibocsátásához szükséges számlázási adatok a számla kiállítása céljából.

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság és az Ön között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törli.

Ha a adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli.

A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az Ön közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

CuteSoft Components Inc.

198 Kennedy St West, Aurora, ON L4G 2L7 Canada

Email: info@mylivechat.com

 

Technology provider of the MyLiveChat chat application in operation on Beontrips.com. For customer experience the IP address of the visitor’s computer is identified and the communication through the application is recorded.

Hotelbeds S.L.U.

Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100 – Torre A, 5th Floor, 1A-2A, 07007 Palma de Mallorca, Spanyolország

Reg No: BAL-429

+34 971 189086

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.

 

Jac Travel Limited

30 City Road London EC1Y 2AB, UK.

Reg. 04714729

+44 20 8563 7878

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.

 

Mystifly Global Consolidation & Technology Services Pte Ltd

30 Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

Reg No. 201511850R

marketing@mystifly.com

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. A repülőjegy vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft

1093 Budapest, Közraktár u 30-32, Magyarország

Cg. 01-09-174466

+36 1 7766901

Az utazási csomag vételár kifizetőjének kártyaadatai. Kártyás fizetés feldolgozása és elfogadása.

 

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft.

H-2724 Újlengyel, Ady E. u. 41., Magyarország

Cg. 13-09-140629

+36 1 4321230

protocall@protocall.hu

A Társaság által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér. Utas foglalásának kezelése ügyfélszolgálat céljából.

Restel S.A.

C/ Mallorca 351 Barcelona

Tax code (CIF): A-58481417

restel@restel.es

 

Access to all the personal data controlled by the Company under this Policy. Data control in relation to the passenger’s booking for helpdesk service.

 

Sportimadok.hu Kft.

Magyarország 1112 Budapest, Sasadi út 145. fszt. 1.

Cg.: 01-09-276717

 

Buyer of sport tickets name and date of birth, time and place of stay for the purpose of purchasing and delivering the sport tickets.

 

Travel and Tax Consulting Kft.

Gödöllő, H-2100, Kereszt u. 1/a, Magyarország

Cg.: 13-09-179318

Vevő számlázási adatai, a vásárolt szolgáltatás megnevezése, vételára. Könyvelési tevékenység céljából kizárólag az adatkezelő utasításai alapján eljáró adatfeldolgozó

Travel Compositor SL

CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország

Reg No.: 9885-1111-4994-8814

info@travelcompositor.com

A Társaság által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáfér.

Utazási szolgáltatás értékesítéséhez informatikai háttér biztosítása, utazási szolgáltatásokat nyújtó partnerek részére információ továbbítása.

Travelfusion Limited

Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7EU, UK

Reg No: 03880175

+44 20 7061 6323

Utasok neve, életkora, állampolgársága, vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.kapcsolattartási adatok. A repülőjegy vásárlás technikai hátterének biztosítása céljából.

Tumlare Corporation A/S

Vesterbrogade 6D

1620 Copenhagen V

Denmark

+45 33 14 52 22

Reg No: 46357019

Utasok neve, életkora, állampolgársága, kapcsolattartási adatok. Szállásfoglalási szolgáltatások nyújtása céljából.

The Rocket Science Group LLC.

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, United States

+1 678-999-0141

Az Utasok kapcsolattartási adataihoz hozzáfér. Az utas számára a foglalásával kapcsolatos információk szolgáltatása (mint például visszaigazoló email) céljából.

 

WebBeds FZ LLC t/a Sunhotels

Suite 1714 – 1715 Al Shatha Tower, Dubai, United Arab Emirates;

Company number: 91277

agent@sunhotels.com

Passengers’ name, age, nationality and contact details. For the purpose of providing accommodation booking services.

 

 

Ha weboldalunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül egy külső szolgáltató szolgáltatását vásárolja meg, személyes adatait a vásárlás érdekében továbbítjuk.

A külső szolgáltató adatkezelése az adott szolgáltató saját adatvédelmi szabályzata alapján is történhet. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott harmadik személy adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott harmadik személy weboldaláról elérhető adatvédelmi szabályzatot.

 

 Az adattovábbítás címzettje Továbbított adatok, az adattovábbítás célja, az adatokon végzett műveletek leírása, a címzett besorolása A címzett adatkezelési tájékoztatója

Travel Compositor SL

CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország

Reg No.: 9885-1111-4994-8814

info@travelcompositor.com

Az utazás adatai (utazók személyes adatai, célállomás, utazási időpontok) utazási szolgáltatásokat nyújtó partnerek részére történő továbbítása céljából, melyek önálló érdemi döntést hozó adatkezelők.

 

 

www.travelcompositor.com/privacy-policy/

 

 

 

 

 

 

 

 

Európai Utazási Biztosító Zrt.

1132 Budapest, Váci út 36-38.

Adószám: 12185960-4-44

+36 1 452-3313

Az utazás adatai (utazók személyes adatai, célállomás, utazási időpontok) biztosítási szolgáltatások nyújtásának céljából. Önálló érdemi döntést hozó adatkezelő.

 

https://eub.hu/adatvedelem.pdf

 

9. Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre

Szükség lehet arra, hogy az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsuk annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudjuk Önnek, illetve az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek külső szolgáltatók olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség.
Emiatt, ha szükséges, a Társaság megtesz az Ön személyes adatainak címzettjei tekintetében minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

10. Reklámlevelek küldése

Amennyiben megkért rá minket a hírlevelünkre való feliratkozással, akkor az aktuális ajánlatainkat kommunikáljuk akkor hírleveleket kap tőlünk. A Társaság nem fogja megkeresni marketing tartalmú elektronikus üzenetekkel kivéve ha Öntől kaptunk erre kifejezetten engedélyt.
A reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségeinken: leiratkozas. Továbbá, ha Ön reklámüzentet kap tőlünk emailben vagy SMS útján, mind az emailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

11. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül

A Weboldalon használt sütikről (cookie-k) és web beaconokról lásd a cookie szabályzatunkat.

12. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos információk

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Társaság Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Társaságot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

13. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön személyes és a foglalási adatainak tárolásáért a TravelCompositor (Travel Compositor SL, CR. Valldemossa, Parc Bit Esc. A 1-1, Palma de Mallorca 07121, Spanyolország) felel, az adattárolás helye Írország.

A Társaság és a Travel Compositor megteszi a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy biztosítsa személyes adatai megóvását a véletlen vagy törvénytelen törléssel, a véletlen elvesztéssel, módosítással, illetve a jogosulatlan továbbítással vagy hozzáféréssel szemben – különösen, amikor az adatkezelés része az adatok hálózaton kívüli továbbítása –, valamint az adatkezelés egyéb törvényellenes formájával szemben. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Társaság foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

Ha a Szabályzatnak megfelelően az Európai Unión kívüli országba továbbítunk adatokat, megpróbáljuk de nem tudjuk garantálni, hogy az adatok védelme az EU adatvédelmi jogszabályainak megfelelően történik majd. Ha továbbra is használja a szolgáltatásainkat, és bármely személyes adatot megad nekünk, kifejezetten hozzájárul személyes adatai ilyen jellegű továbbításához, tárolásához és feldolgozásához a saját tartózkodási országán és az Európai Gazdasági Térségen kívül, ideértve olyan országokat is, ahol a helyi jogszabályok esetleg kevesebb jogot biztosítanak Önnek.

A Társaság és a TravelCompositor nem tudja garantálni az Ön Személyes adatainak abszolút biztonságát, ezért kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára. A Társaság és a TravelCompositor nem tud felelősséget vállalni olyan adatok védelméért, amelyeket Ön más személyek számára hozzáférhetővé tett.

14. Az adatkezelés jogi alapja

A Társaság a 4-es fejezetben részletezett személyes adatokat és különleges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével (“GDPR”, Általános Adatvédelmi Szabályzat) összhangban kezeli.

15. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy

a.) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

b.) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér. Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c.) kérje a személyes adatainak törlését, a kötelezően előírt adatellenőrzésekre nem vonatkozóan.
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

d.) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk. Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos saját érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

e.) kérje az adathordozhatóságot,
Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

f.) visszavonja a hozzájárulását,
Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelés továbbfolytatását.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt a kapcsolat@beontrips.com email címre.

Az érintett tudomásul veszi, hogy jogutódlás esetén az adatkezelő jogutódja jelen adatkezelési tájékoztató alapján jogosult továbbra is az érintett adatait kezelni.

 

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től hatályos.