ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Bevezetés

A 99utazás üzemeltetője, a Beontrips Kft. (a továbbiakban: „Beontrips”), 01-09-288415 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, C épület, Magyarország, adószáma: 25480887-2-42, utazásszervezőként történt nyilvántartási száma: U-001757 által kötött utazási szerződéseire vonatkozó általános szerződési feltételei a következők.

 

 1. MEGHATÁROZÁSOK

 

Adatvédelmi Szabályzat: a Weboldalon található irányelvek, amelyek az Utas vagy a Foglalást Végző a Beontrips részére adott, az Utas és/vagy a Foglalást Végző személyéhez köthető adatok („személyes adatok”) Beontrips általi gyűjtését, felhasználását és kezelését szabályozzák. A Beontrips az Utas és/vagy a Foglalást Végző személyes adatainak adatkezelője és azokat az Adatvédelmi Szabályzatban megfelelően kezeli.

Általános Szerződési Feltételek: a jelen feltételek, amelyek a Foglalást Végző által választott Utazási Csomagra vonatkozó egyedi szerződésben nem szabályozott kérdéseket rendezik.

Belépőjegy: A Beontrips által partnerein keresztül az Utas kizárólagos felhasználására kiállított meghirdetett sportrendezvényre vagy koncertre vonatkozó belépőjegy vagy belépőjegyek.

Call Center: a Beontrips telefonos ügyfélszolgálata, amely a Weboldalon található telefonszámokon keresztül érhető el.

Előleg: a foglalás időpontjában előlegként történő fizetés.

Foglalást végző: az a legalább 18 éves természetes vagy jogi személy, aki saját nevén és a maga részére és/vagy más Utas(ok) nevén és annak/azoknak részére és képviseletében végzi a foglalást.

Lemondási Díj: az Utas vagy a Foglalást Végző által az Utazási Szerződéstől való elállásért fizetendő díj a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.2. pontjában foglaltak szerint, amelynek mértéke a Weboldalon a Szolgáltatási Díjak Jegyzékében szerepel.

Légifuvarozó: a visszautasított beszállás és a légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendeletének 2. cikk a) pontja szerinti légifuvarozó, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint Szolgáltatást Nyújtóként közreműködik az Utazási Szerződés teljesítésében.

Mi vagy Beontrips: a 99utazas és a Beontrips üzemeltetője, a Beontrips Kft.

Rendelet: az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet hatályos szövege.

Szerződési Feltételek: az Utazási Szerződésben foglaltak.

Szolgáltatási Díjak Jegyzéke: a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékleteként, a Weboldalon, illetve a Call Centeren keresztül elérhető jegyzék, amely a Beontrips által a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján végzett szolgáltatásokért felszámított díjakat tartalmazza. A Szolgáltatási Díjak Jegyzékét az Utas / Foglalást Végző a Weboldalon keresztül is eléri a foglalási folyamat során.

Szolgáltatást Nyújtó vagy Utazási Szolgáltatók: a Beontripsen kívüli harmadik személy szolgáltatót jelenti, aki az Utazási Csomagban foglalt szolgáltatást vagy annak egy részét az Utazási Szerződés alapján nyújtja.

Teljes Díj: a Beontrips által az Utasnak az Utazási Szerződés alapján nyújtott valamennyi szolgáltatásért fizetendő ár, amely tartalmazza a személyszállítás viteldíját, a szállás és az ezeken kívüli, az Utazási Szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatások költségét.

Utas: a Visszaigazolásban utasként megnevezett személy.

Utazási Csomag: az Utazási Szerződés tárgya, a személyszállítási és szállásszolgáltatást, valamint az ezekhez kapcsolódó, az Utazási Szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatásokat tartalmazó utazási csomag a Rendelet és a szervezett utazási formákról szóló 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályos szövege értelmében.

Utazási Szerződés: az Utas és a Beontrips között létrejövő utazási szerződés, amelynek tartalmát a (i) a Visszaigazolás, (ii) a jelen Általános Szerződési Feltételek (iii) az Adatvédelmi Szabályzat (iv) a Szolgáltatási Díjak Jegyzéke és (v) a Légifuvarozó Általános Szerződési Feltételei (ha van) határozzák meg.

Visszaigazolás: (i) az Utazási Csomag foglalásának megerősítését követően az Utas vagy a Foglalást Végző felé kibocsátott dokumentum vagy (ii) a foglalásban az Utas által tett bármely utólagos változtatás esetén az Utas felé kibocsátott dokumentum a változtatás Beontrips részéről történt elfogadásáról. A Visszaigazolás tartalmazza az Utas nevét és a személyszállítás és szállás részleteit, az Utazási Szerződésben meghatározott, az tazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat és tájékoztatást ad a Szerződési Feltételekről és egyéb fontos tudnivalókról. Ha a Foglalást Végző a foglalását Call Centeren keresztül teszi meg, egy foglalási kódot kap és a Visszaigazolást faxon, e-mailben vagy postán küldi meg a foglalásban megjelölt címre.

Weboldal: beontrips.com, 99utazas.hu

 

 1. ALKALMAZÁSI KÖR

 

2.1.   Általános rendelkezések

2.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Visszaigazolás kibocsátásának időpontjában hatályos állapotban az Utazási Szerződés részét képezik.

2.1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételeken túl az egyes Utazási Szolgáltatóknak saját alkalmazandó kikötései és feltételei vannak, amelyek szabályozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. Az érintett Utazási Szolgáltatók lényeges kikötéseit és feltételei kérésre elérhetőek a Beontripsnél, illetve az adott Utazási Csomag szempontjából kiemelten fontos paraméterek a foglalási folyamat során feltüntetésre kerülnek, és a Beontrips törekszik a Légifuvarozó Általános Szerződési Feltételeinek elérhetővé tételére a szerződéskötést megelőzően. Kérjük, olvassa el mind a jelen Általános Szerződési Feltételeket mind az érintett Utazási Szolgáltatók kikötéseit és feltételeit mielőtt szerződés köt. Az egyes Utazási Szolgáltatók kikötéseit és feltételeit közvetlenül az Utazási Szolgáltatóknál célszerű ellenőrizni.

2.2.   Jogi ellentmondás

2.2.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése ellentmondásban van bármely alkalmazandó jog kötelezően alkalmazandó rendelkezésével, az alkalmazandó jog kötelezően alkalmazandó rendelkezései lesznek alkalmazandók a jelen Általános Utazási Szerződési Feltételek ellentmondó rendelkezései helyében. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései ettől függetlenül továbbra is alkalmazandók és érvényesek maradnak.

 

 

 1. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 

3.1.   Az Utazási Szerződés megkötése és tartalma

3.1.1. Az Utazási Szerződés a Visszaigazolás kibocsátásával jön létre (i) az online foglalás esetén a foglalási feltételeknek megfelelően a Teljes Díj vagy az Előleg megfizetését, (ii) illetve Call Centeren történő foglalás esetén az Előleg beérkezését követően.

3.1.2. A Beontrips a Rendelet szerinti utazásszervezőként tevékenykedik az Utazási Csomagban foglalt szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

3.1.3. A Beontrips által forgalmazott Utazási Csomag megvásárlása a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Légifuvarozó Általános Szerződési Feltételeinek (ha van) elfogadása nélkül nem lehetséges.

3.2.   Visszaigazolás

3.2.1. A Visszaigazolás tanúsítja az Utazási Szerződés létrejöttét az Utas(ok) és a Beontrips között.

3.2.2. Ha az Utas bármilyen változtatást tesz foglalásában a jelen Általános Szerződési Feltételekben megengedett módon a Visszaigazolás kibocsátását követően, a Beontrips új Visszaigazolást bocsát ki az Utas részére annak megerősítéseképpen, hogy a változtatásait elfogadta. Ebben esetben az újonnan kibocsátott Visszaigazolás lesz az Utazási Szerződés része.

 

 1. FOGLALÁS

 

4.1.     Általános rendelkezések

4.1.1. Foglalást a Weboldalon keresztül tehet természetes személy egyéni utazás céljából.

4.1.2. Az Utas köteles megadni a Beontrips számára közvetlenül vagy az Utas nevében eljáró Foglalást Végzőn keresztül a megfelelő valós elérhetőségi információkat, amelyen az Utas bármikor elérhető (telefonszám/mobil telefonszám és e-mail cím). Az Utas felelőssége annak biztosítása, hogy minden megadott adat pontos és a megadott elérhetőségekhez az Utasnak hozzáférése van és hogy a megadott e-mail címet rendszeresen ellenőrzi. Az Utas felelőssége annak biztosítása, hogy a megadott telefonszámok pontosak, beleértve az ország és körzethívó kódot, és hogy az Utas elérhető a foglalásnál megadott szám(ok)on. A Beontrips nem felel semmilyen kárért, amely abból származik, hogy az Utas nem tartotta be ezeket a követelményeket.

4.1.3. Ha nem az Utas a Foglalást Végző, úgy tekintendő, hogy a Foglalást Végző fogadta el a Szerződési Feltételeket a foglalásban megnevezett Utas(ok) nevében. A Beontrips nem köteles vizsgálni, hogy a Foglalást Végző jogszerűen képviseli-e az Utast. A jelen pont szerinti esetben az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség a Foglalást Végzőt terhelik, a jogok pedig az Utast illetik. Az Utas bekapcsolódásával az Utazási Szerződést és a Foglalást Végző által tett intézkedéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és az Utas bekapcsolódását követően a kötelezettségek és a felelősség az Utast terhelik.

4.1.4. Ha nem az Utas a Foglalást Végző és az Utas elérhetőségi adatai kerülnek megadásra a foglalásban, az Utas és a Foglalást Végző elfogadja, hogy a Foglalást Végző (a) felelős a foglalással kapcsolatban minden, a Beontripstől vagy az Utazási Szolgáltatók részéről történő kommunikáció/levelezés (beleértve a változtatásokat, módosításokat és elállást) fogadásáért és továbbításáért minden a foglalásban megnevezett Utas részére; és (b) köteles tájékoztatni az összes, a foglalásban megnevezett Utast bármely, a Beontrips által a Foglalást Végzőnek küldött értesítésről, amely érinti a foglalást és az Utazási Csomagot.

Ezen felül az Utas tudomásul veszi, hogy a Foglalást Végző minden egyes Utas hozzájárulásával rendelkezik ahhoz, hogy bármely visszatérítést, és adott esetben a foglalás alapján járó és kifizetendő esetleges költségeket vagy kártérítést átvegyen.

4.1.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával úgy tekintjük, hogy a Foglalást Végző jogosult az általa továbbított személyes adatoknak az Adatvédelmi Szabályzatban rögzített célokra való továbbítására, amely adatkezelés a létrejött szerződés teljesítése, mint jogalap szerint jogszerű. Ezen jogalap szerint az elérhetőségi adatoknak részünkre Foglalást Végzőként történő megadásával és/vagy a Foglalást Végzőnek az Utas részéről történt felhatalmazás alapján történő továbbításával lehetőségünk van arra, hogy a Beontrips adatkezelőként felhasználhassa ezeket az elérhetőségi adatokat minden későbbi, a Foglalást Végző és a Beontrips vagy az Utazási Szolgáltatók közötti levelezésben és szerződés teljesítésével összefüggésben. Az Utas és/vagy a Foglalást Végző teljes felelősséget visel a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történt személyes adatok fentiek szerinti továbbításáért.

4.1.6. Ha a foglalás harmadik személy részéről történik (beleértve a foglalási rendszereket), a harmadik személy (pl. az utazási iroda) jár el Foglalást Végzőként és rá irányadóak a 4.1.3- 4.1.5 pontokban foglaltak.

4.1.7. Az Utas teljes nevét olyan formában kell megadni a Beontrips részére, ahogy azt az utazás során felhasználandó úti okmányok feltüntetik. Ha a Foglalást Végző ezt elmulasztja a foglaláskor, névváltoztatási díjat kell fizetnie az Utas nevének javításáért, amelynek összege megtalálható a Szolgáltatási Díjak Jegyzékében.

4.1.8. A foglalás leadásával az Utas kifejezetten kijelenti, hogy megértette és megismerte, valamint elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve külön tájékoztatást kapott a jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő szerződései feltételekről, ideértve különösen, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel összefüggő feltételeket, melynek tényét a foglalás során az Utas kifejezetten igazolja.

4.1.9. A Weboldalon keresztül kötött autóbérlési és transzferszolgáltatási szerződés esetén a szerződés az Utas és az adott Szolgáltatást Nyújtó között az adott Szolgáltatást Nyújtó általános szerződési feltételei alapján jön létre, amely általános szerződési feltétel a saját honlapján a szerződéskötéskor szerepel.

 

 1. AZ UTAS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

5.1.   Az Utas köteles a Teljes Díj megfizetésére a Szerződései Feltételek szerint. Az Utas köteles továbbá megerősíteni a Szerződési Feltételek és a Légifuvarozó Általános Szerződési Feltételeinek (ha van) elfogadását.

5.2.   Az Utas köteles figyelembe venni a Visszaigazolás szerinti indulási helyet és időpontot és ugyanez vonatkozik a visszaút kiindulási helyére és időpontjára. A járat elmulasztásából eredő költségeket és ráfordításokat az Utas viseli, ideértve az Utazási Csomag elmaradt vagy csökkentett szolgáltatásaiból eredő költségeket és ráfordításokat.

5.3.   A repülőjegyet tartalmazó Utazási Csomag esetén az Utas tudomásul veszi, hogy az adott Utazási Szerződés alapján személyszállítási szolgáltatást nyújtó Légifuvarozó kikötései és feltételei az Utazási Szerződés részévé válnak. A Légifuvarozó fenntarthatja a jogot az indulási időpontok és viteldíjak előzetes értesítés nélküli változtatására. A Beontrips tájékoztatni fogja az Utast a módosított indulási időpontokról.

5.4.   Az Utas és a Beontrips kötelesek együttműködni az Utazási Szerződés teljesítése alatt. Az Utas köteles haladéktalanul értesítenie a Beontripst adatainak módosításáról, különösen az elérhetőségi adatok tekintetében (beleértve a telefonszámokat, e-mail címet) és bármely változásról az úti okmányokban. Az Utas köteles továbbá meggyőződni arról, hogy a foglalásnál pontos adatok kerültek megadásra.

Az Utas köteles az utazáshoz előírt, érvényes dokumentumokkal (ideértve, de nem kizárólag, a személyazonosító igazolványt, az útlevelet, a vízumokat, a nyilatkozatokat gyermekek számára.) rendelkezni.

5.5.   Az Utas továbbá köteles ellenőrizni, hogy az úti okmányokban feltüntetett név egyezik az Utas foglalását visszaigazoló iratban feltüntetett névvel. Ha az Utazási Csomag foglalása után, de még az utazás kezdő időpontja előtt, az Utas neve megváltozik (ide nem értve az Utas személyének változását), a Beontrips haladéktalanul értesítendő erről annak érdekében, hogy a Beontrips meg tudja tenni a szükséges változtatásokat az Utazási Csomaghoz kapcsolódó dokumentációban. Az értesítéshez a névváltozással érintett Utas köteles csatolni a névváltozást igazoló dokumentum másolatát.

5.6.   Ha az Utazási Csomag repülést tartalmaz és bármelyik Utas speciális segítséget igényel, ennek tényéről és arról, hogy milyen típusú mozgássegítést vagy egyéb támogatást kíván, illetve mi szükséges az Utas számára a közlekedéshez, legalább 72 órával a járat menetrend szerinti indulása előtt tájékoztatnia kell a Beontripset.

5. 7.   Ha az Utazási Csomag Belépőjegyet is tartalmaz, az Utas tudomásul veszi, hogy a Belépőjegy megvásárlásával és jelen Utazási Szerződés elfogadásával elfogadja az esemény szervezője által meghatározott feltételeket, amelyek megismerése az Utas kötelezettsége. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Belépőjegyek megvásárlására a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett a II-es számú mellékletben (Annex II) található feltételek is kifejezetten vonatkoznak.

5.8.   A 18 éven aluli Utas csak felnőtt kíséretében vehet részt az utazáson. Az Utazási Szolgáltatók (ideértve a Légifuvarozó) vagy az utazás kiindulópontjában vagy célországának jogszabályai más korlátozások vagy feltételeket is szabhatnak a kiskorúak utazására. A Légifuvarozó Általános Szerződési Feltételei vagy a vonatkozó ajánlat részletei tartalmazhatnak ilyen korlátozást. A Beontrips javasolja, hogy az Utasok még a foglalás előtt tájékozódjanak az ilyen korlátozásokról a vonatkozó Utazási Szolgáltatóknál.

5.9.   Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat, valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő összes kárért és költségért az Utas felel, illetve az azok megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.

5.10.   Amennyiben a Légifuvarozó vagy más Utazási Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei nem érhető el az Utas és/vagy a Foglalást Végző által megértett nyelven, javasoljuk, hogy ne folytassa a foglalást a Weboldalon keresztül vagy vegye fel a kapcsolatot a Call Centerrel.

5.11. Amennyiben a kötelező helyi jogszabály előírja (jelenleg: lengyel jog), a külföldi utazást magában foglaló Utazási Csomag része az Utas balesetére kötött utasbiztosítás. Amennyiben a biztosítás nem az Utazási Csomag része, az Utas maga köteles gondoskodni saját biztosításáról.

 

 1. A BEONTRIPS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

6.1.   A Beontrips nem felel az Utazási Szerződés nemteljesítéséért vagy hibás teljesítéséért, ha annak oka (i) vis major, (ii) az Utas magatartása vagy mulasztása vagy (iii) olyan harmadik fél cselekedete vagy mulasztása, amely az Utazási Csomagban foglalt szolgáltatások teljesítésében nem vesz részt, feltéve, hogy az ilyen cselekedet vagy mulasztás nem volt előre látható.

6.2.   Minden, a Beontrips által meghirdetett ár a Teljes Díjat tükrözi, beleértve a forgalmi adókat és a kezelési költségeket. A Teljes Díj nem tartalmazza az esetleges helyszínen fizetendő helyi adókat és a helyszínen fizetendő díjakat. A Beontrips az Utazási Szerződésben tájékoztatja az Utasokat a Teljes Díjban benne nem foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb helyszínen fizetendő díjak összegéről. Egyes helyszínen fizetendő díjakról való előzetes tájékoztatás nem mindig lehetséges, illetve egyes helyszínen fizetendő díjak időről időre változhatnak. Ezen díjakról a Beontrips a lehetőségekhez mérten törekszik az Utast előzetesen tájékoztatni.

6.3.   A Beontrips fenntartja a jogot – legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 21 nappal – a Teljes Díj arányos megemelésére abban az esetben, ha a (i) szállítási költségekben (ideértve az üzemanyagköltségeket), (ii) az Utazási Szerződésben vállalt résszolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek és (iii) egyéb kötelező terhek, vagy (iv) az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték összegében, vagy az (v) utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott deviza és az Utas által kifizetett deviza árfolyamában változás történik. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, de semmi esetre se haladhatja meg a Teljes Díj 8%-át. A Beontrips köteles a díjemelés indokát és mértékét az utassal a díjemelést megelőzően legalább 7 nappal írásban közölni. Az Utas jogosult ilyen esetben az Utazási Szerződés módosítását elfogadni vagy attól elállni. Amennyiben az utas az Utazási szerződéstől eláll, jogosult választása szerint

(i)     elfogadni a Beontrips által felajánlott ugyanolyan vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást

(ii)     elfogadni a Beontrips által felajánlott alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatást az árkülönbözet visszatérítése mellett vagy

(iii)    az általa kifizetett összeg azonnali visszatérítését követelni.

Az Utas választásáról köteles azonnal értesíteni a Beontripset és a Felek kötelesek az Utazási Szerződést az Utas választásának megfelelően módosítani.

6.4.   A Beontrips az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) a meghirdetett Utazási Csomagok Teljes Díjának megváltoztatásának jogát fenntartja. A Teljes Díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

6.5.   A Teljes Díjnak az Utas általi, az alkalmazandó fizetési feltételek szerinti kifizetését követően a Beontrips kibocsátja és átadja az Utasnak az összes kapcsolódó utazási iratot, Visszaigazolás formájában.

6.5.1. Az Utas számára e-mailben megküldött Visszaigazolás tartalmazza a foglalási kódokat és az utazási információk részleteit.

6.5.2. Az Utas köteles lehet a foglalás referencia számának és/vagy a Visszaigazolást tartalmazó e-mailnek, mint az Utas visszaigazolt foglalása bizonyítékának a bemutatására az érintett Utazási Szolgáltatónál.

6.5.3. A Beontrips nem minden esetben bocsát ki külön e-jegyeket vagy vouchereket az Utasok számára. A Belépőjegyeket a Beontrips a jelen Általános Szerződési Feltételek II-es számú mellékletében (Annex II) leírt feltételek mellett biztosítja.

6.5.4. A Beontrips Weboldalán az Utazási Szolgáltatók által nyújtott termékekről és szolgáltatásokról törekszik a lehető legpontosabb információk feltüntetésére, de nem vállal felelősséget az ott közölt információk teljességéért és pontosságáért.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

7.1.   Általános fizetési feltételek

7.1.1. Az utazás megkezdését megelőző 30. napnál korábbi szerződéskötés esetén az Utas a Szerződési Feltételek eltérő kikötése hiányában a Teljes Díj 40%-ának megfelelő összegű Előleget köteles megfizetni a foglalás időpontjában. Az Utas legkésőbb az indulási időpontot megelőző 30. napon köteles a Teljes Díj fennmaradó részét megfizetni. A fizetés a Beontrips számláján történő jóváírás megtörténtekor minősül teljesítettnek. Ha az Utas elmulasztja a fennmaradó rész határidőben történő megfizetését, a Beontrips fenntartja a jogot arra, hogy törölje a foglalást. Ebben az esetben a Beontrips az Utastól a Szolgáltatási Díjak Jegyzékében szereplő kezelési költség és az Utazási Szolgáltatóknál ténylegesen felmerült költség megfizetését követelheti. A Beontrips az Utast az Utazási Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja a fizetési feltételekről és a törlés költségeiről.

7.1.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli szerződéskötés esetén az Utas a Teljes Díj 100%-ának megfizetésére köteles a foglalás időpontjában, kivéve ha erről a Beontrips a foglalási folyamat során másképp rendelkezik. A fizetés a Beontrips számláján történő jóváírás megtörténtekor minősül teljesítettnek. Ha az Utas elmulasztja a fennmaradó rész határidőben történő megfizetését, az az Utazási Szerződéstől történő Utas általi elállásnak minősül és az Utas nem jogosult az Utazási Csomag igénybevételére.

7.1.3. A Weboldalon történő foglalás esetén a fizetés bankkártyával, illetve banki átutalással történhet.

7.1.4. A Beontrips visszautal minden azonosíthatatlan fizetést az eredeti bankszámlára. Minden ilyen banki visszautaláshoz kapcsolódó költséget az Utas visel.

7.1.5. A Teljes Díj megfizetéséért az Utas felel, még akkor is, ha a Teljes Díjat harmadik személy fizeti meg. Előzetes értesítés nélkül törölhetjük a foglalását vagy zárolhatjuk a fizetését, ha a fizetéshez használt bankkártya vagy hitelkártya, illetve a bankátutalással történt fizetés és/vagy a foglalásnál megadott adatok saját megítélésünk szerint csalás fokozott kockázatát vetik fel vagy ésszerűen feltételezhetjük, hogy a kártyabirtokos vagy az Utas más csalárd vagy visszaélésre utaló tevékenységéhez kapcsolódik.

7.2.   Egyedi fizetési feltételek

7.2.1. Bizonyos esetekben a 7.1. pontban közölt fizetési feltételektől eltérő fizetési feltételek is alkalmazhatók lehetnek az Utazási Szerződések bizonyos típusaira, az alábbi esetekben:

7.2.1.1. amennyiben a külföldi Utazási Szolgáltatóval kötött szerződés szigorúbb fizetési feltételeket határoz meg; vagy

7.2.1.2. amennyiben az Utazási Csomag részét képező légi szállítás menetrend szerinti járatokkal történő légi személyfuvarozást tartalmaz.

Ilyen esetben az Utast / a Foglalást Végzőt a foglalás előtt tájékoztatjuk a fizetési feltételekről és a törlés költségeiről, amennyiben azok eltérnek a 7.1 pontban foglaltaktól.

7.2.2. A 7.1 pontban foglaltaktól eltérően online foglalás esetén az Utas köteles kötelezhető a Teljes Díj 40%-ának megfelelő összegnél magasabb akár a Teljes Díj 100%-át megfizetni a foglalás időpontjában, tekintettel az Utasoknak felkínált speciális árkedvezményre a Call Centeren kínált árakhoz képest. Ilyen esetben az Utast / a Foglalást Végzőt a foglalás előtt tájékoztatjuk a fizetési feltételekről és a törlés költségeiről.

7.2.3. Az Utas tudomásul veszi, hogy a 99utazas.hu honlapon található Utazási Csomagok megvételére akciós jellegüknél fogva, illetve a szolgáltatók által szabott szigorú fizetési feltételek miatt a következő speciális szabályok vonatkoznak:

7.2.3.1.  a Call Centeren keresztül nem lehet megvásárolni, a honlapon a “Megveszem” gombra kattintva előfoglalás történik, mely után az Utasnak fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.2.3.2.  a foglalás megtörténtét követően a Teljes Díj egy (1) órán belül kifizetendővé válik. Ha az Utas elmulasztja a foglalás megtörténtét követő egy (1) órán belül a Teljes Díj megfizetésére megbízást adni, akkor a Beontrips fenntartja a jogot, hogy ezt az Utazási Szerződéstől történő Utas általi elállásnak minősítse. Ez esetben az Utas nem válik jogosulttá az Utazási Csomag igénybevételére.

7.2.3.3  a Teljes Díj beérkezéséig az Utazási Csomagra vonatkozóan a foglalást a Beontrips nem garantálja. Amennyiben a Teljes Díj a Beontrips számláján jóváírásra kerül, de a helyek időközben elfogynak, a Beontrips alternatívát ajánl, vagy az Utas választása szerint visszautalja a beérkezett összeget az eredeti bankszámlára. Minden ilyen banki visszautaláshoz kapcsolódó költséget az Utas visel.

7.2.3.4.  a Beontrips a foglalást és a Teljes Díj megfizetését követően legkésőbb a következő munkanapon megküldi az Utasnak az Utazási Csomagra vonatkozó Visszaigazolást.

7.3.   Számlázás

7.3.1. A Beontrips a foglalást követően elektronikus számlát bocsát ki.

7.3.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Utas kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Beontrips kizárólag elektronikus számlát bocsát ki a Teljes Díjról az Utas által a foglalásnál megadott e-mail címre történő megküldéssel.

7.3.3. Amennyiben az Foglalást Végző személy az online foglalás során megadott (és a visszaigazoló e-mailben megjelenő) névtől, illetve címtől eltérő adatokat kíván a számlán feltüntettetni, akkor ezt a Foglalást Végző személy köteles a Beontripsnek e-mailen a customer-relations@beontrips.com címre, vagy a Call Centeren keresztül a lehető leghamarabb, lehetőleg a foglalástól számított 24 órán belül jelezni.

7.3.4. Az elektronikus számlák a vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban kerülnek kiállításra.

7.3.5. Az elektronikus számla másolata a Call Centeren keresztül igényelhető külön díj fejében, amelyet a Szolgáltatási Díjak Jegyzéke tartalmaz. Az ilyen másolatot postán küldjük meg az Utas által megadott címre.

7.3.6. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Beontrips által közölt árak tartalmazzák a fizetendő ÁFA-t.

 

 1. MÓDOSÍTÁS ÉS ELÁLLÁS

 

8.1.   Módosítás az Utas által

8.1.1. Ha a foglalás a Beontrips által visszaigazolásra került és az Utas változtatni kívánja a visszaigazolt Utazási Csomag bármely részletét (ideértve, de nem kizárólag, az Utas(ok) nevét, az indulási vagy érkezési időpontot, a szállást), a Beontrips ésszerű keretek között erőfeszítéseket tesz ezen változtatások elintézésére, azonban a Beontrips nem tehető felelőssé ezek elmulasztásáért.

8.1.2. Az Utas az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja a Beontrips hozzájárulása nélkül is olyan harmadik személyre, aki az Utazási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. Az Utas haladéktalanul köteles a Beontripst tájékoztatni az utazás megkezdését megelőzően legalább három (3) nappal arról, ha az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen felelnek. A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül.

8.1.3. Bármely módosítás esetén megfelelő módosítási díj fizetendő az Utas által a Szolgáltatási Díjak Jegyzéke szerint.

8.1.4. A Beontrips által kiszabott módosítási díj bármely, az Utazási Szolgáltatók által kiszabott és közvetlenül a Beontrips felé számlázott és a Beontrips által átlátható módon az Utas felé továbbhárított módosítási díjon vagy viteldíjon felül számítódik fel.

8.1.5. Az eredeti Utazási Csomag részletének változtatásánál az újonnan szervezett utazás ára a módosítás iránti kérés napján alkalmazott árak alapján kerül megállapításra. Ezek az árak lehetséges, hogy nem azonosak az eredeti foglalásnál alkalmazottakkal.

8.2.   Utas általi elállás

8.2.1. Ha a Visszaigazolás megküldése után az Utas el kíván állni a visszaigazolt Utazási Szerződéstől, az Utas a Szolgáltatási Díjak Jegyzékében szereplő Lemondási Díjat köteles fizetni. Bármely elállási kérést írásban kell megtennie az Utasnak vagy a Foglalást Végzőnek.

8.2.2. Az Utas által elállás esetén az Utas köteles a Beontripsnél ténylegesen felmerült költség megfizetésére (törlési díj) és a Szolgaáltatási Díjak Jegyzékében és a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő díj megfizetésére.

8.2.3. Amennyiben a Utazási Szolgáltatók által kiszabott és közvetlenül a Beontrips felé számlázott és a Beontrips által átlátható módon az Utas felé továbbhárított lemondási díjak és/vagy a nem lemondható viteldíjak összege magasabb, mint a Beontrips által kiszabott lemondási díj, a Beontrips jogosult, hogy ezen magasabb Lemondási Díjat áthárítsa az Utasra. A lemondási díjakról és a lemondással kapcsolatos költségekről a Beontrips az Utast az Utazási Szerződés megkötése előtt tájékoztatja.

8.2.4. Az egyes Utazási Szolgáltatók kikötései alapján az általuk kiszabott lemondási díj a Teljes Díj 100%-a lehet, amennyiben az általuk nyújtott szolgáltatás vissza nem téríthetőként lett értékesítve. Az ilyen szolgálatásokról az Utasokat a Beontrips az Utazási Szerződés megkötése előtt tájékoztatja.

8.2.5. A Beontrips jogosult a Lemondási Díj beszámítására az Utas részéről történt bármely fizetésből.

8.2.6. Az Utas a fentiektől eltérően Lemondási Díj megfizetése nélkül, az Utazás megkezdése előtt elállhat az Utazási Szerződéstől, amennyiben a célállomás vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelelő felsorolásba felvételre került. Ez esetben az Utas a befizetett Teljes Díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

8.3.   Módosítás és elállás a Beontrips részéről

8.3.1. A Beontrips fenntartja a jogot az Utazási Szerződés módosítására vagy az attól való elállásra vis maior esetén.

8.3.2. Ha a Beontrips az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani vagy az Utazási Szerződést megszüntetni, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni a 6.3 pontban foglaltaknak megfelelően. Az Utas jogosult ilyen esetben az Utazási Szerződés módosítását elfogadni vagy attól elállni. Amennyiben az utas az Utazási szerződéstől eláll, jogosult választása szerint

(i)     elfogadni a Beontrips által felajánlott ugyanolyan vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást

(ii)     elfogadni a Beontrips által felajánlott alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatást az árkülönbözet visszatérítése mellett vagy

(iii)    az általa kifizetett összeg azonnali visszatérítését követelni.

Az Utas választásáról köteles azonnal értesíteni a Beontripset és a Felek kötelesek az Utazási Szerződést az Utas választásának megfelelően módosítani.

8.3.3. Nem megengedett tömeges foglalások készítése (akár egy akár több felhasználónév alatt), valamint olyan foglalás készítése, mely nem valós utazási szándékkal történt (ideértve, de nem különösen nem létező vagy nem élő személyek Utasként történő megjelölését, illetve ugyanazon Utas többszörös foglalásait). Ilyen foglalás esetén a Beontrips jogosult a Foglalást Végzővel szemben érvényesíteni az ilyen magatartás miatt keletkező kárát, valamint törölni a vélhetően ilyen szándékkal készült foglalásokat.

 

 1. LÉGI SZÁLLÍTÁS

 

9.1.   Bármely légi szállítás teljesítésénél a légi utasok szállítására vonatkozó alkalmazandó jogszabályok irányadók. A Beontrips Utazási Szolgáltató Légifuvarozóinak felelőssége (i) a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló 1929. évi Varsói Nemzetközi Egyezményben, (ii) a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezményben és iii) a visszautasított beszállás és a légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendeletében, a (a 2027/97 rendeletet módosító) 889/02 rendeletében, a 2111/05 rendeletében és a 1101/06 rendeletében szabályozott és korlátozott.

9.2.   A nemzetközi légi szállítás követelményei szerint a Légifuvarozó fenntartja a jogot a repülőjáratok indulási időpontjának, útvonalának, helyzetének, haladási irányának, átszállási lehetőségeinek, fuvarozójának, repülőgép típusának változtatására és bármely közbenső leszállásra. Az Utas kifejezetten elfogadja, hogy a légi szállításhoz kapcsolódó minden előzetes információ csak tájékoztató jellegű.

9.3.   A Beontrips a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az Utast abban az esetben, ha a Légifuvarozó megváltoztatja a repülőjáratok indulási időpontját, útvonalát, helyzetét, haladási irányát, átszállási lehetőségeit, fuvarozóját, a repülőgép típusát vagy bármely közbenső leszállást.

9.4.   Repülőjegy vásárlás esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a Légifuvarozó kikötései és feltételei a Szerződési Feltételek részévé válnak, figyelembe véve azt is, hogy a légi szállításra vonatkozóan Légifuvarozó kikötései és feltételei az elsődlegesek. Az Utas tájékoztatást kap a Légifuvarozó kikötéseiről és feltételeiről az Utazási Szerződés megkötésekor. A Beontrips minden esetben a Légifuvarozó fizetési feltételeit alkalmazza. A légi szállítási szolgáltatás tekintetében az Utas általi bármely módosítás és a lemondás a Légifuvarozó kikötései és feltételei alapján, valamint az általa alkalmazott esetleges módosítási és lemondási díjak megfizetése esetén lehetséges.

9.5.   Elveszett vagy sérült poggyász esetén a sérülést vagy a hiányt az érkezés után a haladéktalanul a repülőtér Elveszett és Talált Tárgyak Részlegén [Lost and Found Department] kell bejelenteni. A bejelentésről szóló jegyzőkönyvet be kell szerezni az eset igazolására a Légifuvarozóval való további tárgyalások céljából; annak hiányában a Légifuvarozó megtagadhatja a kártérítést. Az elveszett és sérült poggyásszal kapcsolatos igényeket közvetlenül a Légifuvarozónál kell benyújtani.

9.6.   Az Utas felelőssége, hogy a Légifuvarozó kikötéseinek és feltételeinek megfelelő magatartást tanúsítson, ideértve különösen a repülőtéri utasfelvétel intézését kivéve amennyiben azt az Utassal kötött külön megállapodásban a Beontrips végzi.

9.7.   Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az Utas nem jelenik meg az Utazási Csomagban foglalt légijárat igénybevétele céljából (’no-show’), ez a Légifuvarozó részéről az Utazási Csomagban foglalt fennmaradó repülőjegyek törlését vonhatja maga után visszatérítési kötelezettség nélkül. A repülőjárat módosítási igényeivel kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Call Centerrel.

 

 1. SZÁLLÁSSZOLGÁLTATÁS

 

10.1. A Beontripsnek és szerződött Utazási Szolgáltatónak mindig az a célja, hogy az Utas által eredetileg lefoglalttal pontosan egyező szolgáltatást nyújtson. Azonban bizonyos ad hoc módosítások felmerülhetnek.

10.2. A szállások elfoglalása általában délután 3 óra után lehetséges és a kijelentkezésnek délelőtt 11 óra előtt meg kell történnie. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyéni eltérések előfordulhatnak. A Utas felelőssége a szállás szabályainak (ideértve a bejelentkezés és a kijelentkezés időpontjainak) betartása, amelyeket a visszaigazolásban feltüntetünk. További információkkal a Call Center szolgál.

10.3. A Weboldalon található egyes szállások megkülönböztetnek főépületet, melléképületet és bungalót vagy bungaló stílusú szobát a szállás komplexumon belül. Hasonló stílusú szobák a főépületben, a melléképületben és a bungalókban úgy tekintendők, mint a Utazási Szolgáltató által azonos áron felkínált és azonos értékű szobák. Az Utasok csak akkor választhatnak a főépületben és a melléképületben lévő szobákban történő elszállásolás között, ha ez a Weboldalon jelezve van. Ilyen esetben a Beontrips a szerződött szobatípust fogja biztosítani.

10.4. Speciális csomagajánlatok tartalmazhatnak olyan szállásokat, amelyek nincsenek felsorolva a Weboldalon a standard szállások között. Az ezen szállásokra történő foglalások is a jelen Általános Utazási Szerződési Feltételek hatálya alá esnek.

10.5. Az Utasoknak ismeretében kell lenniük annak, hogy a túlzsúfolt nyári szezonnak betudhatóan a tengerre néző szobára vonatkozó megrendelés még felár fizetése mellett is csak lehetőség. Ha a tengerre néző szoba nem biztosítható, a felár az Utazási Csomag befejeztével haladéktalanul visszatérítésre kerül.

 

 1. PANASZKEZELÉS

 

11.1. Az Utas jogosult panaszt tenni a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás elmaradása és/vagy attól eltérő minősége miatt. Ezeket a panaszokat haladéktalanul jelezni kell a helyi Utazási Szolgáltatónál. A panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Utas a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az Utas álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Utasnak és a helyi Utazási Szolgáltató képviselőjének alá kell írnia és annak másolati példányát az Utasnak át kell adni. Ha az Utas és a helyi Utazási Szolgáltató nem tudja a problémát azonnal megoldani, az Utasnak kapcsolatba kell lépnie a Beontrips Ügyfélszolgálattal, a Weboldalon feltüntetett számon, ahol további segítséget kap.

11.2.  A fenti 11.1 pontban foglaltakon túl az Utas haladéktalanul, de legkésőbb az utazás befejezésétől számított harminc napon belül köteles a panaszt benyújtani a Beontripsnél. Az Utas a Weboldalon az erre kialakított felületen (Panasz) nyújthat be panaszt. A panaszt a Beontrips a beérkezésétől számított 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.

11.3.  A panasz elutasítása esetén az Utas panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), a 2017. január 1-jén megszűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.; telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816; internetes elérhetőség: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu); vagy az Utas lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

11.4. Az Utas személyhez fűződő jogainak védelme érdekében személyes adatok (név, cím, telefonszám) és a tartózkodási hely nem fedhető fel harmadik személyek előtt, még sürgős esetekben sem, hacsak az érintett Utas írásban nem kéri a Beontripst, hogy ezt tegye meg. Az ilyen kérésekkel kapcsolatos költségek az Utas által fizetendők. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit.

11.5. Az Utazási Csomag igénybevétele során az Utasnak kell vigyáznia poggyászára és értékeire.

11.6. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben az Utas továbbá jogosult békéltetőtestülethez fordulni. A Beontrips székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; telefonszáma: 06-1- 488 21 31; fax: 06-1- 488 21 86.

11.7. Amennyiben az Utas tartózkodási helye Magyarországot kivéve az Európai Unió bármely tagállamának területén van, és a Beontripsszel az általa nyújtott Szolgáltatások kapcsán folytatott vita rendezése közvetlenül nem volt lehetséges vagy eredményes, jogosult az Európai Bizottság által létrehozott és működtetett honlap segítségével online vitarendezést kezdeményezni.

A honlap elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

 

 1. ÚTLEVÉL, VÍZUM, VÁMOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK

 

12.1. Az útlevél- és vízumszabályozások változhatnak, ezért az Utasnak az alkalmazott feltételeket ellenőriznie kell az érintett követségnél, jóval az Utazási Csomag megkezdése előtt. Kérjük vegye figyelembe az utazás során igénybe vett tranzitországok jogszabályait is, egyes esetekben a tranzit igénybevétele is vízumhoz kötött. A vízum igénylése és megadása között hosszabb idő is eltelhet, így javasoljuk, hogy jóval a repülőjárat indulása előtt igényelje meg a szükséges vízumot.

12.2. Az Utas felelőssége, hogy érvényes útlevél vagy egyéb úti okmány, és ha szükséges, vízum birtokában legyen. A Beontrips sem felelősséget, sem kötelezettséget nem vállal a megkövetelt iratokkal nem rendelkező Utasokért, amennyiben a Weboldalán (akár link formájában) tájékoztatta az Utasokat a vonatkozó előírásokról.

12.3. A célország(ok)ba történő belépést az egyes országok további feltételekhez köthetik (pl. védőoltás meglétének igazolása). Az Utas felelőssége, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljen. Javasoljuk, hogy az Utasok az előírásokról tájékozódjanak az érintett követségnél és/vagy a megfelelő képzettségű egészségügyi szolgáltatónál. 

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

13.1. A Beontrips nem felel az olyan nem-teljesítésből vagy hibás teljesítésből eredő károkért, amely (i) az Utas vagy azon személy magatartására vezethető vissza, akire az Utas átszármaztatta a jogait és/vagy (ii) egy harmadik, a szerződött szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban nem álló személy magatartására vezethető vissza, ha a hibát a Beontrips ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illet azt nem volt képes elhárítani és/vagy (iii) vis maior következménye. A Beontrips kizárólag a megfelelően bizonyított károkért felel és nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, a közvetett és következményi károkért.

13.2. Akár szerződéses, akár kártérítési vagy egyéb felelősségünk mértéke nem haladhatja meg a bizonyított károk összegét és nem lehet több, mint a Teljes Díj összegének kétszerese, kivéve, ha az alkalmazandó nemzetközi szerződések (ideértve különösen, de nem kizárólag, a Montreali Egyezményt) vagy bármely alkalmazandó jog eltérést nem engedő szabálya másként nem rendelkezik.

13.3    Az Utas a sportrendezvényen vagy koncerten (ide értendő például egy labdarúgó mérkőzés nézőként történő megtekintése is) csak és kizárólag saját felelősségére vehet részt, az ebből eredő károkért (pl. szurkolói rendbontás esetén bekövetkező sérelem) a Beontrips saját felelősségét teljes mértékben kizárja. A Belépőjegyek vásárlására vonatkozó részletes szabályokat és felelősségi köröket a jelen Általános Szerződési Feltételek melléklete (Annex II) tartalmazza.

13.4. Ha az Utas a légtérben vagy tengeren utazik, az út bizonyos légügyi és tengeri nemzetközi egyezmények (például a Varsói Egyezmény, a Montreali Egyezmény, az Athéni Egyezmény) rendelkezései és korlátozásai alá eshet (ideértve a Beontrips és/vagy az Utazási Szolgáltatók felelősségének korlátozását is). Ahol az Utazási Csomag részeit Légifuvarozók nyújtják, az érintett Légifuvarozók kikötései és feltételei szintén alkalmazandók az Utasra.

13.5. Az Utas és/vagy a Foglalást Végző felel az Utas által elszenvedett olyan közvetlen és közvetett veszteségért és/vagy kárért, amely az Utas és/vagy a Foglalást Végző cselekménye és/vagy mulasztása miatt állt elő.

13.6. Az utastársakat veszélyeztető vagy jogsértő magatartás esetén az Utas kizárható az utazásból vagy programon való részvételből.

13.7 A jelen pontban korlátozások sérelme nélkül rögzítésre kerül, hogy a Beontrips nem felel a Weboldalon keresztül megvásárolt termék vagy szolgáltatással kapcsolatos igényért, amennyiben azzal kapcsolatos írásos bejelentést az utazás befejezésétől számított 12 hónapon belül nem kapott.

 

 1. BIZTOSÍTÁS

 

14.1. Ha az Utas a Weboldalon keresztül kíván utazási biztosítást vásárolni, az Utas közvetlenül a szolgáltatást nyújtó biztosító társasággal, az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38.) köti meg a szerződést, amelynek kikötései és feltételei alkalmazandóak lesznek a biztosítási szerződésre. A Beontrips csak tájékoztatja az Utast a felajánlott biztosítási termékekről (pl. baleset, betegség, poggyászbiztosítás és utazás lemondására szóló biztosítás), tájékoztatást adva az említett biztosítási szerződés lényeges elemeiről (az utazás lemondására szóló biztosítás által fedezett kockázatok és a fizetendő biztosítási díjak). A Beontrips a Weboldalon közzéteszi a biztosító társaság kikötéseit és feltételeit. Ez biztosítja, hogy az Utasok előzetesen megismerjék a feltételeket, még mielőtt megkötnék a biztosítási szerződést. Az utazási és az utazás lemondására szóló biztosítás tekintetében a közzétett feltételek részévé válnak a biztosítási szerződésnek.

14.2. Az utazás lemondására szóló biztosítás csak az Utazási Csomag lefoglalásának időpontjában köthető meg. Az utazás lemondására szóló biztosítás az Utazási Szerződés megkötésével, míg az általános utazási biztosítás az Utazási Szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, azonban egyik esetben sem korábban, mint ahogy a biztosítási díj a Beontrips részére megfizetésre került.

14.3. Az utazás lemondására szóló biztosítás díja az utazás lemondására szóló biztosítási szerződésben kerül feltüntetésre. A biztosító társaság határozza meg, hogy az Utas jogosult-e az alkalmazandó szabályozás szerint térítésre.

14.4. A szervezett utazási formákról szóló 90/314/EK irányelv és annak egyes tagországokban történő átültetése alapján a helyi jogszabályok alapján a Beontrips köteles fizetésképtelensége esetére vagyoni biztosítékot letenni a Foglalást Végzők által az Utazási Csomagokra fizetett összegek kapcsán az Utasok hazahozatalához. A Beontrips kijelenti, hogy vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja, elérhetősége: Európai Utazási Biztosító Zrt. 1132 Budapest, Váci út 36-38. kezesi@eub.hu, Központi telefonszám: +36-1-452-3313

 

 1. A MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE ÉS AZ EGYES RENDELKEZÉSEK SZÉTVÁLASZTHATÓSÁGA

 

15.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válna bármely alkalmazandó jogi rendelkezés folytán, akkor azt a részt a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szereplőnek kell tekinteni és a jelen Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és/vagy kikényszeríthetőségét a szóban forgó rendelkezés figyelmen kívül hagyása semmilyen módon nem érinti vagy csorbítja.

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

 

16.1. A Beontrips fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására vagy frissítésére időről időre, előzetes értesítés nélkül. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjai nem alkalmazandó. A jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális változata a Weboldalon jelenik meg abban az időpontban, amikor a változás hatályba lép. Az Utazási Csomagra a foglalás időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek lesznek irányadóak. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításra kerülnek, az a Foglalást Végző és/vagy az Utas a foglalás időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek alapján megszerzett jogait nem csorbítja.

 

 1. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

 

17.1. Ha nemzetközi egyezmény vagy bármely alkalmazandó jog eltérést nem engedő szabályai másként nem rendelkeznek:

 1. a) a jelen Általános Utazási Szerződési Feltételekre és bármilyen szállításra, amelynek nyújtásában a Foglalást Végzővel és/vagy az Utassal a Beontrips megállapodik (az Utasra és/vagy poggyászára vonatkozóan), Magyarország jogszabályai az irányadóak, kivéve a Lengyelországban lakóhellyel rendelkező fogyasztók esetében a lengyel jog kötelezően alkalmazandó szabályai esetén; és
 2. b) bármely, a Foglalást Végző és/vagy az Utas és a Beontrips között felmerült, a jelen Általános Utazási Szerződési Feltételekkel kapcsolatos vagy abból eredő bármilyen tárgyú jogvitára Magyarország bíróságainak van joghatósága, kivéve a Lengyelországban lakóhellyel rendelkező Foglalást Végző és/vagy Utas és a Beontrips közötti vita esetén, amely esetben Lengyelország bíróságai is joghatósággal rendelkeznek.

 

 

ANNEX I – A BEONTRIPS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

 

A Beontrips által kivetett szolgáltatási díjak maximális értékeitit az alábbi lista tartalmazza. Amennyiben a Beontrips ezeknél a díjaknál aktuálisan alacsonyabbakat tűntet fel a Weboldalon akkor az alacsonyabb díjak kerülnek kivetésre. Az utazási csomagok menetrendszerinti repülőjáratokra szóló jegyből és olyan szállásokból, illetve egyéb szolgáltatásokból állnak össze, amelyeket más Utazási Szolgáltatók üzemeltetnek, ezért a lenti díjtábla nem tartalmazza azokat a szolgáltatási díjakat, amiket ezek a szolgáltató (például légitársaságok, hotel üzemeltetők, stb.) esetlegesen kiszabnak.

Kérjük, hogy az egyes Utazási Szolgáltatók által alkalmazott szolgáltatási díjakról és feltételekről közvetlenül az adott szolgáltató weboldolán keresztül tájékozódjon! A Beontrips a Weboldalon a foglalási folyamat során, illetve a visszaigazoló e-mailben tájékoztat arról, hogy a lefoglalt szolgáltatások milyen mértékben visszatéríthetőek.

 

FOGLALÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Szolgáltatás megnevezése Díjszámítás módja Összeg
Papír alapú számla kiállítása Foglalásonként Eur 5
Számlaváltoztatás (foglálástól számított 24 órán belül) Foglalásonként Eur 0
Számlaváltoztatás (bármikor) Foglalásonként Eur 5

 

MÓDOSÍTÁSI ÉS TÖRLÉSI DÍJAK

Szolgáltatás megnevezése Díjszámítás módja Összeg *
MÓDOSÍTÁSI DÍJ *
szállás foglalás módosítása Szoba foglalásonként Eur 10
repülőjegy módosítása Utasonként és repülőjegyenként Eur 20
SZÁLLÁS TÖRLÉSI DÍJ *
szállás törlése a tervezett érkezési nap előtti 60 napon túl Szoba foglalásonként Eur 0
szállás törlése a tervezett érkezési nap előtti 60 napon belül Szoba foglalásonként Eur 10
UTAZÁS TÖRLÉSI DÍJ *
utazás törlése az utazás tervezett megkezdése előtti 60 napon túl Foglalásonként Eur 0
utazás törlése az utazás tervezett megkezdése előtti 60-36. nap között Utasonként és repülőjegyenként Eur 10
utazás törlése az utazás tervezett megkezdése előtti 35 napon belül Utasonként és repülőjegyenként Eur 20

 

* A Beontrips által felszámított módosítási és törlési díjakon felül, az Utazási Szolgáltatók feltételei szerinti vissza nem térintendő díjakat, és az Utazási Szolgáltatók módosítási és törlési díjait az Utasnak kell megfizetnie.

 

ANNEX II – BELÉPŐJEGYEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 

 1. A jegyvásárlást követően az adott Belépőjegyet visszaadni, módosítani már nem lehet.

 

 1. Az Utas köteles a Beontrips által meghatározott információkat, i) az Utas az esemény helyszínén lévő tartózkodási helyét, ii) az Utas foglaláskor megadott személyes adatait, iii) illetve az Utas igazolvány számát és állampolgárságát, annak változását a Beontrips számára haladéktalanul eljuttatni. A Beontrips nem vállal felelősséget azért, ha a Belépőjegy kézbesítése vagy a rendezvényre való bejutás azért nem volt sikeres, mert az Utas nem pontos információkat adott meg, vagy a kézbesítés az Utas hibájából nem valósult meg.

 

 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Belépőjegyek átadása/átvétele esetenként Magyarországon, esetenként a sporteseményt rendező városban, az Utassal egyeztetett címen (a város belső részén található 24h-s recepcióval rendelkező hotel recepcióján), vagy egyéb, az Utassal egyeztetett módon (például futár által a stadion közelében, meccs előtt közvetlenül kézbesítve) a sporteseményt megelőzően történik. Ha az Utas nem veszi át, illetve az Utas érdekkörében felmerült okból eredően nem jut a Belépőjegyhez (ideértve azt az esetet is, amennyiben az Utas az általa megadott hotel átfoglalása, megváltoztatása miatt nem jut a Belépőjegyhez), a Beontrips semminemű kártérítés fizetésére nem kötelezhető, a felelősségét kizárja, amit az Utas tudomásul vesz. Ha az Utas bármely okból, önhibáján kívül nem tudja átvenni a sporteseményre vonatkozó jegyeket, a Beontrips csak a Belépőjegy költségét, azaz a vételárát téríti meg.

 

 1. A Beontrips tájékoztatja az Utast, hogy futballmérkőzések esetében, néhány esetben – melyekről az Beontrips az Utast előre tájékoztatja a Belépőjegy megvásárlásakor – bérletet, más személy tulajdonában levő plasztik belépőkártyát biztosít papírjegy helyett, melyek átruházásával tud az Utas az eseményre bejutni. A bérletet az Utas az előre egyeztetetteknek megfelelően kapja meg és a mérkőzés félidejében vagy közvetlenül a sportesemény után a Belépőjegyet biztosító futárnak kell visszaadnia, vagy az Utas által igénybevett szálloda recepcióján, zárt borítékban leadni. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért az Utas teljes mértékű felelősséggel tartozik.

 

 1. Több Belépőjegy vásárlása esetén a belépőjegyek nem minden esetben szólnak egymás mellé. Foglaláskor, a Belépőket illetően, kizárólag a meghatározott, és a megrendelésben rögzített kategóriáért vállal felelősséget a Beontrips, a kategórián belüli pontos hely (sor és ülésszám) a Beontrips számára is sokszor ismeretlen. Beontrips természetesen törekszik az adott időpontban elérhető legjobb helyek biztosítására, de felelősséget kizárólag az eladott jegykategóriára tud vállalni.

 

 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a Beontrips, illetve a partnerei által biztosított, az adott sporteseményre vagy koncertre vonatkozó belépőjegyek alacsonyabb kategóriájúak, mint az a visszaigazolt megrendelésben szerepel, akkor Beontrips csak az ajánlataiban szereplő árkülönbözet visszafizetésére kötelezhető. A Beontrips garantálni nem tudja, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Utas az általa kiválasztott kategóriájú belépőjegyet kapja meg.

 

 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Belépőjegy megvásárlásával elfogadja az esemény szervezője által meghatározott feltételeket, és a helyszín házirendjét is, amelyek megismerése az Utas kötelezettsége. Az Utas továbbá tudomásul veszi, hogy az utazás előtt az Utas felelőssége, hogy tanulmányozza az adott szervezet, klub, csapat hivatalos honlapját, illetve megismerje az ott található az eseménnyel vagy a helyszínnel kapcsolatos részletes információkat. A Beontrips nem vállal felelősséget azért, ha az Utast a szervező által meghatározott feltételek, vagy a helyszín házirendjének megsértése miatt nem engedik be, vagy kizárják az eseményről.

 

 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Beontrips által kínált sportrendezvények vagy koncertek időpontjai, helyszínei, egyéb információi tájékoztató jellegűek, melyek a szervezők intézkedései alapján esetenként még az utolsó napokban is változhatnak. Az Utas tudomásul veszi, hogy ezen esetleges változásokat Beontrips befolyásolni nem tudja, ajánlataiban módosítani nem köteles, így bármilyen a sporteseményt vagy koncertet érintő változás, illetve ennek bármilyen kihatása a megrendelés után, az Utas saját kockázata és ezek vonatkozásában a Beontrips a felelősségét kizárja, kártérítést nem vállal.

 

 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy a sportesemények, illetve koncertek megtartásáról történő a sportesemény, illetve a koncert szervezője jogosult döntést hozni, ennek befolyásolása a Beontrips-nek nem áll módjában. Amennyiben a sportesemény, vagy koncert szervezője vis maior miatt (ideértve a természeti eseményeket, kedvezőtlen időjárási körülményeket, szurkolói rendbontásokat, stb.) az eseményt nem tartja meg, vagy nem fejezi be a meghirdetett időpontban ezzel kapcsolatos kártérítést a sportesemény, illetve koncert szervezője nyújtja, de az Utas a Beontrips -nél nyújtja be a kártérítési igényt. A Beontrips minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Utas nevében a sportesemény, illetve a koncert szervezőjével szemben érvényesítse a kártérítést, de a Beontrips felhívja az Utas figyelmét arra, hogy a sportesemény, illetve a koncert szervezője ilyen esetben általában csak a jegyeken feltüntetett árat téríti vissza.